ذهن برخلاف مغز، هیچگونه ساختاری ندارد و با حواس پنجگانه قابل درک نیست و چون انسان هر شناختی که از جهان بیرون

                         بدست می‌آورد توسط آگاهی درذهن او صورت می‌گیرد از این رو شناخت ذهن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که شخص

                                                                            در حوزه‌ی شناخت با آن روبروست.