تصور من از شعر عاشقانه

 شعر عاشقانه یعنی شیفتگی به معشوق

شعر عاشقانه یعنی فروتنی و زیبایی محض

شعر عاشقانه یعنی بالیدن، بزرگی و بلند شدن

شعر عاشقانه یعنی فروتنی در عشق ورزیدن

شعر عاشقانه یعنی انفجار این شیفتگی و فروتنی در قالب‌کلام

شعر عاشقانه یعنی نگریستن به هاله‌ی تجلیل

شعر عاشقانه یعنی تحلیل، تعطیل و بی‌ارزش

شعر عاشقانه یعنی عشق واقعی نه رمانتیک های جلف‌بازاری بی‌وزن و آهنگ

شعر عاشقانه یعنی عشق شبابی مالامال از حکمت خاکستر و فروتن‌شده

شعر عاشقانه یعنی تبدیل به تجلیل معشوق از‌سر تا به‌پای

شعر عاشقانه یعنی عشق واژه ها به‌هم، جدا‌نشدن و فدایی‌هم بودن

و رقص و پایکوبی‌کردن

شعر عاشقانه یعنی فرو رفتن در حریم‌نورانی و سیال

شعر عاشقانه یعنی رخت‌بر‌بستن خشونت از عالم‌واژه‌ها

شعر عاشقانه یعنی بوسه زدن واژه‌ها بر‌خاک پا‌ی معشوق

شعر عاشقانه یعنی طلب‌نور از آسمان

شعر عاشقانه یعنی شتافتن به‌یاری انسانی‌زمینی

شعر عاشقانه یعنی انسانیت‌مضاعف

شعر‌عاشقانه یعنی عشق‌واژه‌ها به معشوق و اداء شدن حق‌مطلب

شعر عاشقانه یعنی حسادت شاعر‌عاشق به شعر

شعر‌عاشقانه یعنی خلوت‌ده، بیست یا پنجاه‌شصت کلمه

شعر‌عاشقانه یعنی خلوت کردن پرندگان بالای درخت

شعر‌عاشقانه یعنی درست کردن خلوتی موزون و عاشقانه

شعر عاشقانه یعنی در میان گرفتن معشوق توسط کلمات عاشق

شعر عاشقانه یعنی جدا‌شدن شاعر از شعر و سپردن آن به واژه‌ها

شعر‌عاشقانه یعنی عاشقی واژه‌ها

شعر عاشقانه یعنی بیگانه ماندن شاعر با معشوق

شعر‌عاشقانه یعنی فروتنی و سخاوت شاعر‌عاشق

شعر عاشقانه یعنی عاشق‌شدن واژه‌ها به معشوق

شعر عاشقانه یعنی زیباییِ گذشته را از‌آن آینده کردن

شعر عاشقانه یعنی تاریخ خصوصی خود‌را، تاریخ زیبای آینده‌کردن

شعر‌عاشقانه یعنی تعلق یافتن معشوق به زمان‌ها و مکان‌ها

شعرعاشقانه یعنی نجات‌یافتن روح‌معصوم بشریت است

شعر عاشقانه یعنی حصول زیبایی، یک‌زیبایی واقعی،

نه خیالی، بلکه واقعیتی در‌خیال

شعر عاشقانه یعنی تصور عینی از زیبایی‌عظیم‌ معشوق

شعر عاشقانه یعنی بزرگترین کمکِ‌ ‌شاعر به بشریت

شعر عاشقانه یعنی نشان دادن چهره‌جلیل و عظیم و زیبای معشوق ،

حافظ در ذهن آیندگان به‌جای چهره‌ی کریه خودکامگان

شعرعاشقانه یعنی مانند آینه نورانی کردن چهره‌ها

شعرعاشقانه یعنی تجلیل از یک چهر‌ه جلیل

شعرعاشقانه یعنی خصوصی‌ترین شعر‌دنیا

شعرعاشقانه یعنی پروراندن روح‌معشوق در ذهن مردمان

شعرعاشقانه تصویر معشوق گذشته را ازآنِ آینده کردن است

شعرعاشقانه یعنی نجات‌دهنده روح‌بشریت است

شعرعاشقانه یعنی خالق‌آینده روح بشر

شعرعاشقانه یعنی بشارتی برای نجات‌آیندگان

شعرعاشقانه یعنی معنا در زندگی بشر امروز

شعر عاشقانه یعنی انعکاس نور به زندگی انسان‌ها

شعرعاشقانه یعنی رستگاری روح بشر

شعرعاشقانه یعنی برملاکردن خلوت‌ها

شعرعاشقانه یعنی دعوت دیگران به خلوت کردن با‌هم

شعرعاشقانه یعنی سرودن شعر عاشقانه و چاپ کردن آن

شعرعاشقانه یعنی علنی اعلام کردن خلوت دو انسان

شعرعاشقانه یعنی برافراشتن پیکره معشوق برسر هر‌کوچه و بازار و چارسوق

شعرعاشقانه یعنی گرفتن شناسنامه برای معشوق درسرهر کوچه

شعرعاشقانه یعنی ازپنجره بیرون را نگاه کردن و تصویر معشوق را بر دیواردیدن

شعرعاشقانه یعنی پاک نشدن ردپای معشوق از روی‌جاده‌ها

شعرعاشقانه یعنی تمام موزه‌ها پراز جلوه‌های واقعی یک معشوق اصیل

و واقعی شدن

شعرعاشقانه یعنی اعلام علنی موزه‌ها و زنگ خوردن تفنگ‌ها

و منفجر‌نشدن بمب‌ها

شعرعاشقانه یعنی از بین رفتن پچپچه‌های مرموز و سری و جاسوس مآبانه

شعرعاشقانه یعنی ساخته شدن چارراه‌ها بشکل قلب انسان

شعرعاشقانه یعنی شعر، شیفته معشوق شدن

شعرعاشقانه یعنی علنی شدن عشق به‌وسیله شعر

شعرعاشقانه یعنی دیدن و دم‌نزدن معشوق

شعرعاشقانه یعنی دم‌نزدن‌ها را بدل به‌یک دمیدنی جاودانه کردن است

شعرعاشقانه یعنی پیش‌بردن کوه‌زمان است

شعرعاشقانه یعنی گسترش حروف در‌طول در‌عمق و در‌عرض،

در‌زمان در‌مکان و در تمام  علت‌ها و معلول‌ها و بی‌علتی‌ها و بی‌زمانی‌ها

بی مکانی‌ها و درخفا و درآشکارها

شعرعاشقانه یعنی غرق‌شدن در یک سلامت بینش و سلامت‌خلاقانه است

شعرعاشقانه یعنی آشکارشدن واقعیت عشق، به‌وسیله دقت و تمرکز در‌دقت

شعرعاشقانه یعنی نشستن معشوق در روبروی تو

شعرعاشقانه یعنی تماشای دقیق چهره‌ی معشوق

شعرعاشقانه یعنی دیدن صورت معشوق از روبرو- نیمرخ و

جلوگیری از وقوع‌هزاران جنایت

شعرعاشقانه یعنی پی‌بردن به‌این حقیقت که بشریت چقدر از‌ زیبایی

کم بهره برده است

شعرعاشقانه یعنی گسترش زیبایی

شعرعاشقانه یعنی بی‌نیازی از مکتب و ایدئولوژی

شعرعاشقانه یعنی رابطه‌ی بین دو انسان، دومعشوق یا دو عاشق

شعرعاشقانه یعنی سالم‌ترین، رهاترین، زیباترین و عمیق‌ترین رابطه‌ای که

تاریخ‌بشر به‌خود  دیده است

شعرعاشقانه یعنی زبان رابطه

شعرعاشقانه یعنی اعلام‌کننده این زیبایی در‌رهایی و عمق است

شعرعاشقانه دگرگون کردن ذهن‌خود در ملاءعام به‌سود بشریت

شعرعاشقانه یعنی عشق‌ورزی در گذرگاههای شرق و غرب، 

علنی و عملی، باقدم و با قلم

شعرعاشقانه یعنی خالی نماندن سنگر‌عشق

شعرعاشقانه یعنی خالی نماندن سنگر بشریت

شعرعاشقانه یعنی گل برگستره‌ی ماه

 

http://zohrealibabaee.com

https://t.me/alibabaeezohre39