غدیر با علی عید شد و غرور معنا یافت و هستی، استحکام پیدا کرد و غریبی در میان آشنایان، رنگ وجود به خود گرفت و تو و من غریبه های آشنا شدیم. و غیرت، پیراهن به تن کرد و گرد و غبار آسمان وجودمان، شسته شد و غوغای آسمانی در وجود زمینیِ ما، بر پا گشت و غرق شادمانی گشتیم.

 

عید غدیر مبارک