حکایت نژاد بشر، حکایت زنان و مردانی است که خود را دست کم می گیرند.

                                                                                                               «ابراهام مازلو»

تعریف اعتماد‌به‌نفس

 

اعتماد به‌نفس اصلی‌ترین چیزی است که می‌تواند، مهم‌ترین سفر انسان باشد. اعتماد به‌نفس، جرقه‌ لازم پیش از هر چیز دیگری است، که قرار است پیش 

 

بیاید. اعتماد به نفس تفاوت بین الهام شدن یک موضوع و در واقع شروع کردن واقعی کار است. بین تلاش و انجام دادن، تا زمانی که انجام شود.  اعتماد 

 

به نفس یارمان می‌کند که حتی وقتی شکست خوردیم، ادامه دهیم.