خدایا تو را ستایش می کنم که صورتی در میان صورت های تو هستم، تو را ستایش می کنم که هستی ات را با من به اتحاد نشسته ای.

 

                                                                                                                                                                        علی‌بابایی