زهره علی بابایی

مدرس توسعه فردی

ذهن مثبت

مثبت اندیشی دریچه ای نو به روی زندگی تا بتوانیم در سایه ی آن سلامت جسمانی و مهم تر از آن سلامت روانی خود را تضمین کنیم .جدای از تأثیری که گاهی خوش بینی بیش از حد ممکن است متوجه زندگی انسان کند ولی اگر ذهن مثبت همراه با آگاهی و تیز حسی باشد در زندگی ما تأثیر شگرفی بر جای خواهد گذاشت. آموزش، آگاهی از توانمندی ها، انتخاب و ذهن مثبت، انسان را به سمت یک زندگی ایده آل جهت می دهد، جایی که شاهد توسعه فردی و ارتباطات مؤثر در زندگی نیز خواهیم بود. امیدوارم با ارائه مطالب مفید و کاربردی و تأثیر آن در زندگی روزمره، با کمک هم دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.


آموزش- آگاهی از توانمندی ها- انتخاب-ذهن مثبت- توسعه فردی- ارتباط مؤثر